Podmínky prezentace

Podmínky upravují vztahy mezi uživatelem a provozovatelem artareny.

  1. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv porušení práva umístěním díla (obrázku, fotografie), informace o prodeji díla, informace o výstavě nebo jiné podobné akci na artareně, jakož i případným porušením jakýchkoliv práv samotným vytvořením a šířením díla. Dílem se rozumí jakékoliv dílo – výtvarné, grafické, fotografické, či provedené počítačovou grafikou – bez ohledu na to, zda splňuje znaky díla ve smyslu práva autorského.
  2. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv porušení práva vyplývajícího z prodeje díla vystaveného na artareně.   
  3. V artareně je zakázáno umisťovat díla (obrázky, fotografie), informace o prodeji díla, informace o výstavě nebo jiné podobné akci, které porušují práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoliv jiná práva třetích osob, obrázky, fotografie informace podněcující k protiprávní činnosti, nebo tuto podporující nebo znázorňující protiprávní jednání (nebo ho podporující), obsahující obscénní nebo pornografické prvky, a užívání vulgarismů. Tento zákaz se týká i jakýchkoliv obdobných projevů – děl, které by představovaly, nebo ve svém důsledku mohly představovat podporu hnutí, jejichž smyslem je potlačování občanských, sociálních, či politických práv. 
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit dílo (obrázek, fotografii), informace o prodeji díla, informace o výstavě nebo jiné podobné akci v případě, že svým obsahem porušuje právní předpisy, nebo podmínky artareny. 
  5. Uživatel odpovídá, jak za obsah díla (obrázku, fotografie), informace o prodeji díla, informace o výstavě nebo jiné podobné akci, tak za to, že jeho/její umístění na artareně je v souladu s těmito podmínkami. Stejně tak autor odpovídá za případné důsledky na straně jakýchkoliv třetích osob při porušení podmínek artareny.
  6. Uživatel, který je autorem díla (umísťovaného na artareně) je plně odpovědný jako prodávající za prodej díla, zejména uzavření kupní smlouvy a za dodržení veškerých práv a povinností z ní vyplývajících. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné důsledky spojené s prodejem díla, resp. s případným zmařením prodeje díla.
  7. Uživatel, který není autorem díla (umísťovaného na artareně) je rovněž plně odpovědný za respektování veškerých práv autorských a jakýchkoliv práv třetích osob, která jsou jakkoliv spojená s vystaveným dílem. Je plně odpovědný jako prodávající za prodej díla, zejména uzavření kupní smlouvy a za dodržení veškerých práv a povinností z ní vyplývajících. Provozovatel neodpovídá za jakékoli porušení práv a povinností vyplývajících z takového vystavení a jiného užití nebo prodeje díla.
  8. Vystavování díla (obrázku, fotografie), informace o autorovi, informace o prodeji díla, informace o výstavě nebo jiné podobné akci na artareně je moderované a nemusí být provozovatelem zveřejněno.

V případě potřeby nás kontaktujte